Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Daarbij gelden respect en zorgvuldigheid als uitgangspunt. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V.  KvK nummer 02092165, adres Heerlerbaan 69 6418 CB Heerlen, +31 (0) 45- 571 06 94  info@lagardeyou.nl 

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V.  verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

•               NAW-gegevens
•               Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•               Geboortedatum en –plaats
•               Geslacht
•               Burgerservicenummer BSN
•               Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
•               Cv (en pasfoto)
•               Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
•               Gegevens in een plan van aanpak
•               Gespreksverslagen
•               Inhoud van communicatie.

 

Doeleinden

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

•               Het onderhouden van contact;
•               Een goede en efficiënte dienstverlening;
•               Beheer van het cliëntenbestand;
•               Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
•               Het bieden van begeleiding op maat;
•               De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
•               Verbetering van de dienstverlening;
•               Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
•               Facturering;
•               Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•               Het verzorgen van marketing en relatiebeheer, waaronder het kunnen aanbieden van informatie via de website of in nieuwsbrieven;
•               Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde teksten en informatie op de website; 
•               Nakoming van wettelijke verplichtingen;
•               Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht of omdat de organisatie hierbij gerechtvaardigde belangen heeft. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

•               Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
•               De bescherming van haar financiële belangen;
•               De verbetering van haar diensten; 
•               Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. Persoonsgegevens uitwisselen. Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, IT-leveringsbedrijven, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een

Overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze organisaties, die in opdracht van Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Persoonsgegevens in het bezit van Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V worden

 – voor zover nagegaan kan worden - niet doorgegeven aan landen buiten de EER (de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Bij de selectie van IT-systemen is gegevensverwerking binnen de EER als criterium gehanteerd.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van anonieme rapportages. 

 

Cookies  

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V.
Heerlerbaan 69 6418 CB Heerlen, +31 (0) 45- 571 06 94
info@lagardeyou.nl  

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.