versie 13-09-2012

 

In het kader van de opdrachten die Lagarde & You ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van uitvoering van het project aan Lagarde & You ter beschikking worden gesteld, houdt Lagarde & You zich aan de navolgende regels ten aanzien van de privacy bescherming:

 

1. Identiteit van Lagarde & You BV

Lagarde & You, gevestigd te Heerlen en kantoorhoudend aan de Heerlerbaan 69, hierna te noemen ‘Lagarde & You’ is een loopbaanadvies en re-integratiebedrijf.

Lagarde & You stelt zich ten doel om mensen (o.a. vanuit een uitkeringssituatie) professioneel en persoonlijk te begeleiden in en naar werk, zodat zij daardoor een duurzame invulling kunnen geven aan hun leven en loopbaan.

 

2. Doelstelling gegevensverwerking

Lagarde & You registreert en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens ten behoeve van de re-integratie in arbeid/zelfstandigheid conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vanuit deze registratie worden daarnaast geanonimiseerde gegevens gehaald ten behoeve van managementinformatie voor Lagarde & You en voor het afleggen van verantwoording aan opdrachtgevers.

Lagarde & You is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. In het kader hiervan zullen contactgegevens van de klant aan Blik op Werk doorgespeeld moeten worden in verband met klanttevredenheidsonderzoeken.

 

            Toezicht op naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door Mijn Eigen Onderneming BV vindt

            plaats door het College Bescherming Persoonsgegevens

            (voor meer informatie wordt verwezen naar:  www.cbpweb.nl).

            Lagarde & You heeft haar registratie van persoonsgegevens aangemeld bij het College

            Bescherming Persoonsgegevens en staat geregistreerd onder meldingsnummer 1361000.

 

3. Toezicht

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan wat de rechten zijn van degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van de verwerker van deze gegevens. Zowel Lagarde & You als de klant dienen zich als verwerker te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

4. Eigen verantwoordelijkheid

De klant en Lagarde & You zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor re-integratie.

Indien een werkgever Lagarde & You inschakelt in het re-integratietraject dan blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige ziek- en herstelmelding aan zowel de Arbodienst als aan de ziekteverzuimverzekeraar, indien van toepassing.

Een klant is niet verplicht Lagarde & You op de hoogte te stellen van de aard van de ziekte of in te gaan op voorstellen voor interventies. De klant heeft echter een wettelijke verplichting om aan re-integratie mee te werken en genezing niet te belemmeren. Daarom kan een weigering consequenties hebben voor het recht op loondoorbetaling of uitkering.

 

5. Aanlevering persoonsgegevens

Aanlevering van persoonsgegevens aan Lagarde & You geschiedt door de klant en/of de betrokken opdrachtgever. Volledige en juiste aanlevering van de gegevens aan Lagarde & You is noodzakelijk om re-integratiemogelijkheden in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren en het dossier correct en up to date te houden.

 

6. Inwinnen van medische informatie

In het kader van specifieke re-integratiedoeleinden kan het nodig zijn dat de coach van Lagarde & You de beschikking krijgt over (para-)medische gegevens van de betrokken klant. Lagarde & You zal in dat geval de betrokken klant vragen de coach van Lagarde & You schriftelijk te machtigen voor het opvragen van deze (para-)medische gegevens bij diens behandelend huisarts en/of specialisten.

 

7. Toegankelijkheid persoonsgegevens

Lagarde & You garandeert vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Medewerkers van Lagarde & You hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit voor het beheer en de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is. Op hen rust een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht voor medewerkers van Lagarde & You is verankerd in de arbeidsovereenkomsten die tussen Lagarde & You en individuele derden worden gesloten.

Door Lagarde & You worden persoonsgegevens aan derden slechts verstrekt voorzover deze rechtstreeks betrokken zijn bij het re-integratieproces van de klant. Verstrekking moet daarbij noodzakelijk zijn voor een adequate taakuitoefening en/of voor de vaststelling van recht op loondoorbetaling. Concrete voorbeelden van dergelijke instanties zijn: de Arbodienst, ziekteverzuimverzekeraar, werkgever of diens gemachtigde, of de opdrachtgever.

Op de coach van Lagarde & You rust een geheimhoudingsplicht uit hoofde van zijn beroepsgeheim. De coach van Lagarde & You verstrekt slechts inzage in gegevens aan anderen na schriftelijke toestemming van betrokken klant.

Ook zal de coach de verkregen informatie niet voor andere doeleinden aanwenden dan voor re-integratie. In alle andere gevallen is verstrekking van persoonsgegevens aan derden slechts mogelijk na schriftelijke machtiging van de klant. De verzoekende instantie dient de klant hiervoor zelf te benaderen.

 

8. Inzage / wijziging / afscherming

Het recht van inzage beperkt zich wettelijk tot degene van wie persoonsgegevens worden geregistreerd. Uitsluitend de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan derhalve Lagarde & You verzoeken om inzage in diens geregistreerde gegevens; de opdrachtgever heeft géén recht van dossierinzage.

Naast inzage kan de klant Lagarde & You verzoeken gegevens te wijzigen en/of af te schermen indien deze onjuist zijn, voor de doeleinden niet (volledig) terzake dienend zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschift worden verwerkt.

Een verzoek tot inzage, wijziging of afscherming dient schriftelijk plaats te vinden en te worden gericht aan de directie.

Lagarde & You draagt zorg voor vaststelling van de identiteit van de verzoeker aan de hand van een duidelijke kopie van diens geldige paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Lagarde & You zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek:

-       klant een volledig overzicht van geregistreerde persoonsgegevens verstrekken alsmede een overzicht van de ontvangers van deze gegevens.

dan wel

-       klant schriftelijk informeren of en in hoeverre Lagarde & You aan diens verzoek tot wijziging of afscherming kan voldoen; een weigering is met redenen omkleed. Lagarde & You zorgt er voor dat de beslissing tot wijziging of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

9. Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Lagarde & You nog 5 jaar bewaard na verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Hierna zullen de gegevens met identificerende kenmerken worden vernietigd zonder afzonderlijke mededeling daarvan aan de betrokkenen. Bij gegevens die door fiscale of wettelijke maatregelen langer bewaard moeten worden, worden die termijnen in acht genomen.

 

10. Klachten over privacy

Mocht een belanghebbende van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd dan kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de klachtencoördinator van Lagarde & You. Afhandeling van de klacht geschiedt conform de door Lagarde & You gehanteerde klachtenprocedure (beschikbaar via www.lagardeyou.nl).

 

Dit reglement is van kracht per 13 september 2012 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven. Hiermee komt voorgaand reglement, dat gold per 1 mei 2011 te vervallen.

 

Heerlen, 13 september 2012

T.J.H.M. Lagarde

Eigenaar Lagarde & You